Covid-19 Form

CCT GROUP (Manager)

Report : แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 国泰集团新冠状病毒风险评估表

back to Form Refresh

รายงานสรุป การทำแบบประเมิน
ผู้ทำแบบประเมินทั้้งหมด 254
เดินทางมาจากหรืออาศัยในพื้นที่ที่ รายงานการติดเชื้อ ของโรค COVID-19 ใน 14 วันที่ ผ่านมา 过去14天内,您是否去过或居住在新冠状肺炎感染区? 7
มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย ยืนยัน โรคติดเชื้อ COVID-19. 是否接触过新冠状肺炎确诊患者 2
มีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่นชุมนุมชน หรือที่มีการรวมกลุ่มคน เช่นตลาดนัด ห้าง สรรพสินค้าสถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ 是否去过人群高度聚集地或多人集会,如集市、商场、医疗场所或公共交通站点? 97
มีอาการป่วย เจ็บไข้ ตามรายการข้อหนึ่งข้อใด 3
Period Dept