CCT GROUP

แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19
国泰集团新冠状病毒风险评估表

เพื่อความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ทางบริษัทจึงมีแบบสอบถาม เพื่อประเมินเบื้องต้นดังต่อไปนี้
出于对办公场所安全及员工健康方面的考虑,公司现有如下调查问卷,以进行初步数据收集:

แบบสำรวจ Covid19

Form Manager